ZUID-KENNEMERLAND/IJMOND - De jeugdhulp in de regio’s Zuid-Kennemerland en IJmond kan en moet beter. Kinderen en hun ouders moeten tijdig de juiste hulp krijgen; niet zwaarder dan nodig en zo dicht mogelijk bij huis. En dat alles tegen beheersbare kosten. Een andere werkwijze bij de inkoop van jeugdhulp gaat hierbij helpen. De huidige contracten voor jeugdhulp lopen af op 1 januari 2023. Sinds 15 oktober kunnen aanbieders van jeugdhulp hun interesse kenbaar maken voor deelname aan een dialooggerichte aanbesteding die straks de basis vormt voor het afsluiten van de nieuwe contracten.

De gemeenten in Zuid-Kennemerland en IJmond (Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Velsen, Zandvoort) willen dat kinderen en jongeren gezond, gelukkig en veilig opgroeien. Meestal gaat dat goed, soms hebben kinderen en hun ouders extra hulp nodig. Wethouder Jur Botter, gemeente Haarlem: “De laatste jaren zien we de vraag naar zowel de lichtere als zwaardere vormen jeugdhulp toenemen. Ook zien we dat kinderen en jongeren langer jeugdhulp nodig hebben Dat zorgt ervoor dat niet iedereen even snel geholpen kan worden. Bovendien kost het veel geld. Dat moet anders. We zoeken een andere manier van samenwerking met professionals in de jeugdhulp. Een samenwerking waarbij we kinderen en jongeren goed kunnen ondersteunen bij het opgroeien. Die ons helpt om snel te ontdekken welke hulp kinderen nodig hebben en die ervoor zorgt dat kinderen geen zwaardere zorg krijgen dan nodig. Bovendien gaan we de steun en hulp zo dicht mogelijk bij huis bieden. En dat alles tegen beheersbare kosten.”

Nieuwe manier van samenwerken
De inkoop van jeugdhulp is een van de middelen die de gemeenten inzetten om te komen tot betere jeugdhulp. Door de inkoop anders aan te pakken willen de gemeenten in Zuid-Kennemerland en IJmond vorm geven aan een nieuwe manier van samenwerken. Daarom is gekozen voor een dialooggerichte aanbesteding voor de inkoop van jeugdhulp. Dit betekent dat de gemeenten de inhoudelijke, financiële en contractuele afspraken samen met jeugdhulpaanbieders invullen. Op die manier wordt optimaal gebruik gemaakt van elkaar kennis en ervaring. In de nieuwe samenwerking delen gemeenten en jeugdhulpaanbieders de verantwoordelijkheid voor de kosten en spelen zo samen een rol in het betaalbaar houden van de zorg.

Samenhangend aanbod

Wethouder Jeugd Sebastian Dinjens, gemeente Velsen: “De afgelopen maanden hebben we hard gewerkt aan de voorbereiding van het nieuwe inkoopproces. We hebben met aanbieders van jeugdhulp, onze gemeenteraden en andere betrokkenen, maar zeker ook met kinderen en ouders gesproken over de uitdagingen in de jeugdhulp en mogelijke oplossingen. De belangrijkste verandering is de keuze voor strategisch partnerschap. We
nemen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor het jeugdhulpstelsel. We organiseren een breed en samenhangend aanbod van jeugdhulp zodat er een einde komt aan het doorverwijzen van aanbieder naar aanbieder.”

Sociale basis
Naast samenwerking met jeugdhulpaanbieders speelt ook een betere samenwerking met de sociale basis (scholen, jeugd- en jongerenwerk, kinderdagverblijven, sportclubs en andere organisaties) een belangrijke rol in het realiseren van betere jeugdhulp. Een betere verbinding tussen jeugdhulpaanbieders en de sociale basis maakt problemen eerder zichtbaar zodat sneller en vaak ook minder zware hulp geboden kan worden.

TenderNed
Jeugdhulpaanbieders die willen meedoen aan de dialooggerichte aanbesteding kunnen zich inschrijven via het aanbestedingsplatform TenderNed. De aanbesteding bestaat uit twee onderdelen. Een onderdeel voor aanbieders die door middel van samenwerking alle vormen van hulp kunnen bieden. Het andere onderdeel is bedoel voor aanbieders die één specifieke vorm van jeugdhulp bieden, zoals jeugd-GGZ of dyslexiezorg. Eind dit jaar wordt een selectie gemaakt van aanbieders die mee mogen doen aan de dialoogfase. De dialoogfase zelf loopt van januari 2022 tot mei 2022. Op basis van de uitkomsten kunnen de aanbieders die meededen aan de dialoogfase zich inschrijven voor de uiteindelijke aanbesteding. Eind september/begin oktober 2022 volgt de definitieve gunning. De nieuwe contracten gaan in per 1 januari 2023.

Meer informatie
De gemeenten in jeugdhulpregio’s Zuid-Kennemerland en IJmond werken samen voor de aanbesteding van de jeugdhulp. In Zuid-Kennemerland gaat het om de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort. De regio IJmond bestaat uit Beverwijk, Heemskerk en Velsen. De regio’s hebben een speciale website ontwikkeld waar alle informatie over de nieuwe inkoop van jeugdhulp is terug te vinden: www.jeugdhulpzkij.nl.