UITGEEST/HEEMSKERK - Op veel plekken in Noord-Holland is het nodig om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren. In de Uitgeester- & Heemskerkerbroek gaan de provincie en het hoogheemraadschap de komende twee jaar aan de slag om samen met andere organisaties, inwoners en agrarische ondernemers het water in sloten en vaarten schoner te maken. Met als uiteindelijke doel: meer biodiversiteit en een prettige leefomgeving waar je kunt genieten van het water.

Dat het verbeteren van de waterkwaliteit in de polder een gezamenlijke inspanning vraagt, blijkt wel uit de toezegging van vele partijen om aan de pilot mee te werken. Vandaag in Slot Assumburg te Heemskerk ondertekenden de bestuurders van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Provincie Noord-Holland, gemeente Heemskerk, gemeente Uitgeest, LTO Noord, KAVB, PWN, Landschap Noord-Holland en Glastuinbouw Nederland de intentieovereenkomst. Gedeputeerde Cees Loggen: “Het is belangrijk dat wateren in Noord-Holland schoon en gezond zijn. We gebruiken het voor industrie, landbouw, drinkwater en energievoorziening. We zwemmen, varen en vissen erin, en goed water is onmisbaar voor de natuur in Noord-Holland. Daarom gaan we gezamenlijk aan de slag om de waterkwaliteit te verbeteren en de natuur te versterken.”

Gezamenlijke inzet cruciaal
De waterkwaliteit verbeteren is geen geringe opgave. Daarom is ook de inzet van inwoners en agrarische ondernemers nodig. Hoogheemraad Siem Jan Schenk: "Een van de problemen is dat het water teveel voedingsstoffen en gewasbeschermingsmiddelen bevat. Daarom willen we in deze pilot onder andere de tuinders in Heemskerk helpen om de emissie van voedingsstoffen en gewasbeschermingsmiddelen naar het water te verminderen. Ook inwoners gaan we voorlichten over het gebruik van biologische onkruidbestrijding in hun (volks)tuinen. Want chemische middelen zijn, al in kleine hoeveelheden, heel schadelijk voor het grond- en slootwater."

Aanpassingen in watersysteem
In het stedelijk gebied onderzoeken we locaties om meer natuurvriendelijke oevers te maken. Deze aflopende oevers zijn goed voor de biodiversiteit en de waterkwaliteit. Waar mogelijk worden sloten verdiept zodat ze geschikter worden voor vissen en andere waterdieren. Ook bij het beheer van sloten krijgt de natuur meer aandacht van de gemeenten en het waterschap. Vismigratieroutes worden verbeterd zodat vissen meer ruimte krijgen. Een andere maatregel is het minder voedselrijk water inlaten vanuit de Castricummerpolder door het fosfaat uit het water te filteren. Het project is een pilot met ruimte voor nieuwe toepassingen, zoals het water defosfateren met ijzerzand en de toepassing van zuiverende bodemmatten in sloten.

Kansrijk gebied
De Uitgeester- en Heemskerkerbroek is één van de 14 gebieden in het beheergebied van HHNK met goede kansen op verbetering van de waterkwaliteit vóór 2027, de einddatum van de Europese Kaderrichtlijn Water. De verwachting is dat in deze gebieden via uitvoering van maatregelen helder water kan worden bereikt. Helder, schoon water is nodig voor de ontwikkeling van een grotere diversiteit aan waterplanten, waterdiertjes en vissen.

De diversiteit in de Uitgeester- en Heemskerkerbroek maakt het gebied heel geschikt als pilot om van te leren voor de aanpak in andere gebieden. Er zijn verschillende deelgebieden met ieder hun eigen problematiek, kansen en belanghebbenden. Langs de binnenduinrand is een tuindersgebied met kassen, akkerbouw en bollenteelt. Er is een stedelijk gebied met als belangrijkste kernen Uitgeest en Heemskerk. Verder zijn er een veenweidegebied met onderbemalingen en een natuurgebied.

Meer informatie over het project vindt u op de website van het hoogheemraadschap: www.hhnk.nl/pilot-uitgeester-en-heemskerkerbroek.