HAARLEM - Het groene recreatiegebied rond de Meerwijkplas is tevens een verrassend en veelzijdig natuurgebied. Echter, ondanks dat deze ‘achtertuin van Schalkwijk’ veel te bieden heeft, is het gebied nog niet zo heel erg bekend binnen Haarlem en daarbuiten.

Het Meerwijkplas-gebied bestaat uit een grote variëteit aan terreintypen die dit gebied zo afwisselend maken en waardoor er zoveel verschillende en ook zeldzame planten en dieren voorkomen. Zo zijn er langs het grote open water van de plas rietkragen en rietvelden, poelen, bloemrijke graslanden, struweelzones, wilgenbosjes en bosplantsoenen, waar je rietorchis, wilde roos en zelfs duindoorns (!) aantreft.

Ook voor de vogelliefhebber is het een aantrekkelijk en interessant gebied, aangezien de Meerwijkplas en omgeving van grote waarde is voor allerlei vogels. De plas zelf wordt druk bezocht door verschillende watervogels, terwijl aalscholvers hun vleugels uitspreiden op de palen die (ter bescherming) op enige afstand van de oever in het water zijn aangebracht. Ook scheren er oeverzwaluwen regelmatig boven het water. In de winter vertoeven er grote aantallen smienten, kuifeenden, tafeleenden en slobeenden.

Langs de oevers, vooral tussen de uitgestrekte rietvelden, tref je onder meer de rietzanger, rietgors, roerdomp, kleine karekiet, tjiftjaf en zwartkop aan. Als broedvogel zijn er de nachtegaal, blauwborst en koekoek aan te treffen. Zelfs de zeldzame cettiszanger heeft zich in dit gebied laten zien.
Ook struinen er fazanten rond en leeft er in de buurt een grote groep halsbandparkieten.

In de plas zelf komen, naast baarsen, brasems, karpers en snoeken, ook zoetwatermossels en -krabbetjes voor, terwijl in de poeltjes naast de plas ook zeldzame soorten amfibieën en libellen zich weten voort te planten. Mede hierdoor zijn de plas en de poeltjes uiterst geschikt om waterdiertjes te bestuderen.
Kortom, een gebied dat ook voor de natuurliefhebber zeker de moeite waard is te bezoeken!Vertrek: vanaf het einde van de Bernadottelaan bij de Meerwijkplas

Woensdag 5 juni, 2024
Aanvangstijd: 19:30

Aanmelden vooraf is gewenst bij Eva Nijhoff 023-5318781