IJMOND - Vorig jaar heeft de gemeenteraad groen licht gegeven voor de realisatie van de doorfietsroute IJmond. Naar aanleiding van dit besluit heeft er een dialoogtafel plaatsgevonden voor de tracékeuze. Hierbij waren de Fietserbond, de wethouder Mobiliteit en de gemeentelijke afdeling Verkeer bij betrokken. Op basis van deze dialoogtafel is het advies aan de gemeenteraad om te kiezen voor een tracé met een ‘ladderstructuur’ (parallelle routes met dwarsverbindingen).

Tracé met ladderstructuur
Parallelle routes vergroten de gebruiksmogelijkheden en de robuustheid van het fietsnetwerk. Een ladderstructuur combineert bijvoorbeeld een snelle, aantrekkelijke dagroute door het groen met een snelle, directe route door bebouwd gebied. Het college stelt voor om twee doorfietsroutes te realiseren in Driehuis en Santpoort: één door de kernen en één langs de westzijde van de dorpen. Ten noorden van het Noordzeekanaal is eveneens gekozen voor twee routes: een oostelijk en westelijk tracé.

Stand van zaken uitwerking
De uitvoeringstermijn van beide tracés verschilt. Voor het westelijk tracé wordt ingezet op realisatie in 2022. Het oostelijke tracé wordt gerealiseerd voor 2030. De verdere concrete uitwerking van de tracédelen vindt in samenspraak met bewoners, fietsersbond en andere stakeholders plaats. Op de onderstaande locaties is bij het reguliere onderhoud al rekening gehouden met de aanleg van de doorfietsroute:
- In Velsen-Noord wordt binnenkort de verkeersregelinstallatie op de Wenckebachstraat vervangen, waarbij er wachttijdvoorspellers worden geplaatst en de regeling voor fietsers beter wordt ingesteld.
- De rotonde Minister van Houtenlaan/Waterloolaan is aangelegd.
- De rotonde Driehuizerkerkweg is aangepast en het fietspad langs de Waterloolaan is verbreed.
- De fietspaden langs de Hagelingerweg (ten noorden van de Santpoortse Dreef) zijn verbreed, veiliger gemaakt en van asfalt voorzien.

Financiering Rijk en Provincie
Het Rijk heeft geld beschikbaar gesteld voor de realisering van doorfietsroutes. Vandaar dat de Provincie Noord-Holland, samen met de IJmondgemeenten en gemeente Haarlem, subsidie heeft aangevraagd voor de aanleg van de doorfietsroute Kennemerland. Daarnaast heeft de Provincie het beleid ‘Perspectief Fiets’ vastgesteld, inclusief het Actieprogramma fiets 2019-2021. In ‘Perspectief Fiets’ zijn doorfietsroutes een belangrijk onderwerp en is er geld gereserveerd voor de IJmond doorfietsroute, een fietstunnel onder de Velsertraverse en de ontbrekende schakel langs de N208 (fietspad langs de N208 tussen Hoofdstraat en Schoterkerkpad).